Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com
 1. Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje cały rok szkony z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Szczegółową organizację pracy na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola.

         a) Arkusz o którym mowa opracowuje dyrektor przedszkola, opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza organ prowadzący.

         b) W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 • liczbę dzieci, liczbę oddziałów oraz czas ich pracy,
 • liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

         c) Wszelkie zmiany organizacyjne, w ciągu roku szkolnego dokonywane są w formie aneksu do arkusza.

 1. Podstawowąjednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci z jednego rocznika, jednakże dopuszcza się możliwość tworzenia grup mieszanych, składających się z dzieci w zbliżonym wieku.

         a) Przedszkole składa się z trzech oddziałów.

         b) Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 75.

         c) Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli, a w wyjątkowych sytuacjach jednemu nauczycielowi po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody.

        a) W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości oraz skuteczności pracy wychowawczej nauczyciele prowadzą oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu.

        b) W przedszkolu dodatkowo zatrudniony jest logopeda w wymiarzez zgodnym z arkuszem organizacyjnym.

        c) W oddziale dla dzieci 3-letnich lub dzieci 3 i 4 letnich, w którym jest minimum dziesięcioro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

         a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

         b) toalety,

         c) gabinet logopedyczno-psychologiczny,

         d) stołówkę,

         e) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

         f) kuchnię,

         g) szatnię dla dzieci,

         h) ogród przedszkolny.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, dostosowany do możliwości fizycznych i umysłowych dzieci, oczekiwań rodziców oraz założeń podstawy programowej.

         a) Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 142:

7:00 - 8:20   Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe.

8:20 - 8:30   Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 - 9:00   Śniadanie.

9:00 - 10:00   Zajęcia edukacyjne - realizacja zagadnień podstawy programowej poprzez dopuszczane do użytku w danym roku szkolnym programy wychowania przedszkonego.

10:00 - 10:15   Drugie śniadanie.

10:30 - 11:45   Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery po okolicy.

11:45 - 12:00   Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 - 12:45   Obiad.

12:45 - 14:15   Poobiedni odpoczynek - grupy młodsze, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejetności z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w ogrodzie, zajecia dodatkowe - grupy starsze.

14:15 - 14:30   Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, czynności higieniczno - sanitarne.

14:30 - 15:00   Podwieczorek

15:00 - 17:00  Kontynuacja działalności edukacyjnej - praca indywidualna, zajecia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie, zajecia dodatkowe.

      b) Godzina zajęć edukacyjnych w przedszkolu trwa około 60 minut w zależności od możliwości psychofizycznych i zainteresowania dzieci.

 1. Pobyt na powietrzu.

          a) Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w odpowiednie zabawki i urządzenia dostosowane do ich wieku.

          b) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych orgaznizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. Przeznaczenie czasu spędzonego w przedszkolu w wysokości 1/5 na pobyt na powietrzu gwarantuje podstawa programowa.

          c) Na zajęciach poza terenem placówki zapewniona jest opieka dorosłych w ilości:

 • 1 opiekun na 10 dzieci - podczas spacerów poza teren przedszkola
 • 1 opiekun na 5 dzieci - w przypadku przejazdu środkami komunikacji miejskiej

         d) Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Orgaznizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, stanu zdrowia, sprawności fizycznej, zainteresowań oraz potrzeb dzieci. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentownaia określa obowiązujacy w przedszkolu regulamin spacerów i wycieczek.

 1. Zajęcia dydaktyczne.

         a) Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

         b) Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, zależą od wyboru rodziców i są przez nich w całości finansowane.

         c) Zajęcia dodatkowe nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

        d) Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dodatkowych, odpłatności za zajęcia reguluje umowa zawierana między Dyrektorem Przedszkola nr 142 a organizatorem zajęć.

 1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Organizację tej działalności określają odrębne przepisy.
Pokaż informacje o artykule