Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
Kompetencje dyrektora przedszkola
 
Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 
1) Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o:
 
a)      przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc do 25 dzieci w oddziale,
b)      skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w §16 ust. 7, pkt. 1,
c)      uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,
d)      nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego,
e)      kieruje awansem nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurą,
f)        wydaje decyzje zapewniające poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola,
g)      współdziała z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne: Straż Miejska (Patrol Szkolny), Policja, Straż Pożarna.
 
 
2) Dyrektor organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy oraz odpowiada za jego poziom dydaktyczny i wychowawczy a zatem:
 
 
a)      stwarza w miarę możliwości warunki organizacyjne i materialne dla realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych przedszkola,
b)      organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,
c)      powierza nauczycielom opiekę nad dziećmi,
d)      organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia wychowankom podtrzymywanie uczuć tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
e)      sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
f)        organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym działań wspomagających,
g)      sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
h)      nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli,
i)        sporządza projekt organizacyjny przedszkola w tym tygodniowy plan pracy nauczycieli oraz układa ramowy rozkład dnia,
j)        przewodniczy Radzie Pedagogicznej czyli organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez radę, a także wstrzymuje wykonanie jej uchwał, jeśli są sprzeczne z prawem oświatowym (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej),
k)      ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
l)        organizuje powołanie Rady Rodziców i bierze w niej udział z głosem doradczym, opowiada za realizację uchwał rady rodziców,
m)    przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów przedszkola, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także kieruje ich realizacją,
n)      prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009r. (DZ. U. Nr 168 z 2009r. poz. 1324),
o)      realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji i zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
p)      wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia,
q)      współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
r)       współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
s)       odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
t)        zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć[1]
u)      podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego[2]
v)      dopuszcza do użytku w każdym oddziale przedszkolnym program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli[3]
w)    powołuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej i na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.[4]
 
 
2)      Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
 
 
a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
c)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach dodatków motywacyjnych, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
d)      zapewniania wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
e)      opracowuje i realizuje plan finansowy przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej placówki oraz przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
f)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej placówki oraz przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
g)      sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,
h)      organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu przedszkola,
i)        załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola,
j)        organizuje przegląd techniczny obiektu przedszkola oraz prac konserwacyjno-remontowych,
k)      organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola,
l)        administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
m)    zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
n)      określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
o)      tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
p)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
q)      dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
r)       dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Pokaż informacje o artykule