Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna
Kompetencje Rady Pedagogicznej
 
W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 
1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
2.      W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3.      Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
4.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
6.      Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko- decyzje, wnioski, opinie- w formie uchwał.
7.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.
8.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
c)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
d)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w §16 ust. 7 pkt 1.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
      a) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
a)      projekt planu finansowego,
b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
d)      pracę dyrektora po upływie 5-ciu lat, które przedstawia organowi nadzorującemu,
e)        powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w drodze konkursu nie wyłoni się kandydata.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu do odpowiedniego organu.
12. Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.
13. Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w księdze protokołów rad pedagogicznych.
 
 
14. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe.
Pokaż informacje o artykule