Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54.

 

1)      Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

2)      Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3)      Rada Rodziców wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

4)      Rada Rodziców ma prawo do:

a)      opiniowania statutu przedszkola i wynoszonych do niego zmian,

b)      przedstawienia wniosków w sprawie rocznego programu rozwoju przedszkola,

c)      przedstawienia swojej opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

d)      wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego,

e)      występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

5)      Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz. 542)

6)      Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

szkolnym.

7)      W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola

8)      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

9)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

10)  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin

11)  Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

12)  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w książce protokołów rady rodziców.

13)  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

14)  Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

15)  Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor na wniosek Rady Rodziców.

16)  Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu.

Pokaż informacje o artykule