Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

 

Kadra pedagogiczna przedszkola:
* jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki i środowiska lokalnego
* jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (w oparciu o plan doskonalenia zawodowego rozwija się zawodowo)
* ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia (ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego)
* zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
* umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
* praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
* stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
* zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
* podmiotowo traktuje dziecko
* prowadzi eksperymenty i innowacje pedagogiczne
* proponuje dużą ofertę zajęć fakultatywnych (tworzy warunki do aktywności poza zajęciowej)
* jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
* posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę sumiennie, starannie i twórczo)
* przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa
Nauczyciele korzystają  z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, Internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie pytań czy wątpliwości. Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.
 
Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.
Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, pracując w systemie zmianowym. Do pomocy jest jedna woźna, a w grupie dzieci trzyletnich dodatkowo pomoc nauczycielki. Nauczycielki prowadzą grupę od maluchów do ukończenia edukacji przedszkolnej. Pracownicy naszej placówki na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego.
 
Zadania nauczyciela:
 
1)      planowanie i bezpośrednie realizowanie z dziećmi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2)      odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,
3)      przygotowanie do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
4)      prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i jej dokumentowanie,
5)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
6)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,
7)      otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymanie kontaktu z ich rodzicami i opiekunami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, form pomocy i włączenia ich w działalność przedszkola,
8)      wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie potrzeb, prowadzenie karty rozwoju dziecka,
9)      organizowanie spotkań z rodzicami, zajęć otwartych w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (dwa razy roku),
10) bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach w rozwoju dziecka,
11) współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i codziennej działalności placówki,
12) czynny udział nauczycieli w WDN i posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
13) wykonywanie innych poleceń dyrektora.

 

Pokaż informacje o artykule