Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

W przedszkolu pełni dyżury psycholog oddelegowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 ul. Narbutta 65/71w Warszawie.

Dyżur psychologa - pani Kingi Rutkowskiej w przedszkolu odbywa się w każdy wtorek w godz. 9:00 do 12:00,

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PSYCHOLOGA PRZEDSZKOLNEGO
 
  1. Sprawozdanie opieki psychologicznej nad dziećmi przedszkolnymi poprzez:
 
a.       Omówienie planu pracy psychologa w przedszkolu z dyrektorem placówki.
b.      Ustalenie zasad współpracy psychologa na terenie placówki w danym roku szkolnym.
c.       Przekazanie i omówienie oferty zajęć (dla dzieci, rodziców i nauczycieli) organizowanych na terenie Poradni.
d.      Obserwacja dzieci 3/4/5 – letnich podczas zabawy swobodnej oraz zajęć zorganizowanych w grupie.
e.       Prowadzenie badań sondażowych dzieci 4/5 letnich.
f.        Prowadzenie badań psychologicznych dzieci w poradni, placówce lub jeśli zajdzie taka konieczność w miejscu zamieszkania ucznia.
g.       Diagnozowanie i opiniowanie (na pisemny wniosek rodziców/opiekunów) dzieci
w sprawie.
Ø      oceny poziomu rozwoju dziecka, w tym dziecka 5-letniego nie uczęszczającego
do przedszkola.
Ø      udzielenie pozwolenia na odbywanie obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego;
Ø      udzielenie pozwolenia na odbywanie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w trybie nauczania indywidualnego;
Ø      predyspozycji i uzdolnień, w tym dzieci wybitnie uzdolnionych;
Ø      ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się;
Ø      niepełnosprawności, w tym z chorobami przewlekłymi;
 
h.       Wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska, w tym związanymi z wcześniejszym pobytem za granicą.
i.         Udzielanie dzieciom i ich rodzicom/opiekunom wparcia w sytuacjach kryzysowych.
j.        Wspomaganie dzieci odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.
k.      Udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom, w tym:
Ø      omówienie wyników badań psychologicznych oraz zaleceń do pracy i postępowania z dzieckiem w domu;
Ø      udzielanie konsultacji, porad wychowawczych i dydaktycznych;
Ø      informowanie o formach pomocy specjalistycznej poza poradnią i kierowanie w razie potrzeby do innych placówek resortu zdrowia i oświaty;
Ø      prowadzenie rozmów terapeutycznych;
 
l.         Udzielanie pomocy nauczycielom w ramach stałych dyżurów w przedszkolach według zasad ustalonych przez Dyrektora Poradni, w tym:
Ø      informowanie za zgodą rodziców/opiekunów o wynikach przeprowadzonych badań
      i podjętych formach pomocy;
Ø      przekazywanie za zgodą rodziców/opiekunów pisemnych diagnoz specjalistycznych oraz wskazań dydaktyczno-wychowawczych;
Ø      udzielanie konsultacji, porad psychologicznych i dydaktyczno – wychowawczych;
Ø      konsultowanie zgłaszanych problemów;
Ø      uczestniczenie, na zaproszenie dyrektora placówki, w posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 
m.     Współpraca w organizowaniu i udzielaniu przez przedszkola pomocy
      psychologiczno-pedagogicznej:
Ø      udział na wniosek Dyrektora przedszkola w pracach Zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie, kart indywidualnych potrzeb ucznia dla pozostałych dzieci wymagających pomocy oraz planów działań wspierających.
n.       Prowadzenie dla dzieci zajęć rozwojowo-terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) według programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną Poradni.
 
  1. Przygotowywanie dokumentacji podopiecznych dzieci (tj. wyników badań psychologiczno-pedagogicznych, wywiadów z rodzicami, nauczycielami)
dla zespołów orzekających działających w Poradni, prezentowanie spraw
na posiedzeniach zespołów oraz przygotowywanie orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci dla rodziców/opiekunów.
 
  1. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji:
a)      dziennika pracy na terenie Poradni;
b)      dziennika pracy na terenie placówki;
c)      dziennika zajęć grupowych;
d)      indywidualnych teczek badanych dzieci wg obowiązujących ustaleń, w tym gromadzenie dokumentacji z badań innych specjalistów z poradni i z zewnątrz (np. logopedy, pedagoga, lekarza );
e)      wpisywanie danych do Bazy 3P;
 
  1. Udział w radach pedagogicznych i różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
  2. Opieka nad praktykami studenckimi.
  3. Organizowanie warsztatu pracy (zakup pomocy, śledzenie nowości oraz zmian w tym zakresie itp.)
  4. Dbałość o wyposażenie Poradni, a szczególnie ponoszenie odpowiedzialności materialnej za wyposażenie gabinetu oraz pobrane do użytkowania pomoce diagnostyczne.
  5. Prowadzenie prac zleconych przez Dyrektora Poradni zgodnych z działalnością statutową i aktualnymi potrzebami oraz zatwierdzonym planem pracy Poradni na dany rok.
  6. Zadania dodatkowe:
a)      prowadzenie zadań związanych z ewaluacją pracy Poradni;
b)      opieka nad stroną internetową Poradni;
c)      sprawdzanie poczty internetowej.
 
 

 

Pokaż informacje o artykule