Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy administracji i obsługi. 

Określa się następujący zakres zadań pracowników niepedagogicznych przedszkola:

1)      znajomość i przestrzeganie wszelkich regulaminów i zasad odnoszących się do bezpieczeństwa wychowanków,

2)      niezwłoczne zawiadamianie dyrektora przedszkola o zdarzeniach lub sytuacjach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci,

3)      wspomaganie nauczycieli w opiece nad wychowankami.

 
1. Zadania kierownika gospodarczego:
 
1)      sprawowanie opieki nad wszystkimi pomieszczeniami i sprzętem w przedszkolu,
2)      załatwienie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu (remonty, konserwacje),
3)      zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt,
4)      nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom oraz personelowi,
5)      sporządzanie jadłospisów,
6)      uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby radach pedagogicznych, a także na posiedzeniach rady rodziców,
7)      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8)      pobieranie od rodziców opłat za przedszkole,
9)      przestrzeganie przepisów dotyczących dokonywania wszelkich operacji finansowych,
10) oznakowanie środków trwałych i ujęcie ich w księgach inwentarzowych przed oddaniem ich do użytku,
11) kierowanie pracą podległego personelu,
12) wykonywanie innych czynności polecanych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
2. Zadania kucharza:
 
1)      przyrządzanie punktualnie, zdrowo i higienicznie posiłków,
2)      przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, dbanie o racjonalne ich zużycie,
3)      prowadzenie magazynu podręcznego,
4)      utrzymanie w stanie czystości powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
5)      udział w ustalaniu jadłospisów,
6)      przygotowanie próbek żywnościowych,
7)      dbanie o czystość odzieży ochronnej swojej i personelu,
8)      wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.
 
3. Zadania pomocy kucharza:
 
1)      pomoc w przyrządzaniu posiłków,
2)      dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
3)      stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem,
4)      współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
4. Zadania pomocy nauczyciela:
 
1)      pomoc dzieciom w posiłkach,
2)      pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
3)      opieka w czasie spacerów i wycieczek,
4)      pomoc przy korzystaniu z toalety,
5)      udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
6)      udział w dekorowaniu przedszkola,
7)      pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,
8)      zgłaszanie zwierzchnikom wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
9)      nie udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
10) dbałość o kącik zabaw,
11) wykonywanie innych poleceń dyrektora.
 
5. Zadania woźnej:
 
1)      utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z wymogami higieny, codzienne wycieranie kurzu z mebli i zabawek,
2)      codzienne opróżnianie koszy na śmiecie, szorowanie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych,
3)      wydawanie posiłków, zmywanie naczyń po posiłkach, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc dzieciom młodszym w spożywaniu posiłków, rozkładanie i składanie leżaków,
4)      wywiązywanie się z zadań wynikających z umowy o pracę,
5)      wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 
6. Zadania dozorcy
 
1)      strzeżenie mienia przedszkola,
2)      w miarę potrzeby dokonywanie zakupów artykułów spożywczych,
3)      utrzymywanie w czystości podwórza i ogrodu przedszkola, zamiatanie, odśnieżanie, wysypywanie piasku w przypadku gołoledzi, dbanie o klomby i trawniki,
4)      wykonywanie drobnych napraw i prac gospodarczo-porządkowych w przedszkolu,
5)      wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

Pokaż informacje o artykule