Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

 

Przedszkole Nr 142  jest przedszkolem samorządowym

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 25

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 1116)

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)


Przedszkole funkcjonuje według danych orzeczenia organizacyjnego od 1 września 1992 roku.
Nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole Nr 142
02-561 Warszawa
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
Nr telefonu 22 845 63 14
fax 22 845 03 14

Zakres działania Przedszkola określa
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(Dz. U Nr 95 poz.425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami

Statut Przedszkola Nr 142
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 1/2012 z dnia 06.02.2012 r.
 
Działalność przedszkola opiera się również na wymienionych poniżej aktach prawnych:
 
1. Ustawa  z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Terytorialnym.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. nr 1762, poz. 674, ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.   w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  
   i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r. nr 135, poz. 1516);

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225 ze zm.);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 ze zm.);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

8.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26 poz. 232 ze zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz.1086 ze zm.);

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. nr 23, poz.133);
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego. programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.     z 2009 nr 89, poz.  730);

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
    w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r.  nr 168, poz. 1324);

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 156 poz. 1047);

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487);

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490);
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 631);

18. Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół
i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki;

19. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. – ze zm. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy;

20. Konwencja o  Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 

 

Pokaż informacje o artykule