Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

 

Statut Przedszkola Nr 142
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2023 z dnia 1 lutego 2023r.

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 142

ul. Jarosława Dąbrowskiego 25

02-561 Warszawa

 

 

 

 

 

STATUT

  PRZEDSZKOLA NR 142

Podstawa prawna:

·         Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 1116)

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)

·         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016r. poz. 283)

·         Akty wykonawcze do ustaw

·         Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacje o przedszkolu

 

§ 1

1.      Przedszkole Nr 142 z siedzibą w Warszawie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 jest przedszkolem publicznym.

2.      Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 142

ul. Jarosława Dąbrowskiego 25

02-561 Warszawa

Tel/fax: 22 845 03 14

e-mail: p142@eduwarszawa.pl

 

3.      Przedszkole prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa zwane dalej organem prowadzącym.

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

5.       Lokalizacja przedszkola. Siedzibą przedszkola jest lokal w budynku  w Warszawie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 25, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

1)      oddział dla dzieci 3-letnich,

2)      oddział dla dzieci 4-letnich,

3)      oddział dla dzieci 5-letnich i 6-letnich

 

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 142 w Warszawie.

2)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 142

3)      Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Przedszkola Nr 142

4)      Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez realizację celów szczegółowych:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

11)  kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania

12)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych

13)  rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej na dalszych etapach edukacyjnych.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

4.      Zadania przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym,

2)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

5.       Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dziećmi, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

8.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog specjalny i logopeda.

9.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

9. Dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym organizowana jest  Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

10. Dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor przedszkola na podstawie Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje  jego realizację.

 

§ 4

1. Realizacja celów i zadań przedszkola odbywa się poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji rozwojowych dziecka, przy współpracy z rodzicami dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż,

7) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

8) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

9) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy,

10) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

1.        Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 700 – 830. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

2.        Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni                i przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3.        Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co             do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4.        Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma upoważnienie od rodzica i posiada dowód osobisty lub legitymację  szkolną.  Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu placówki.

5.        Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej  z  numerem  telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. 

6.        Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

7.        Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

8.        O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9.        W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie 1700 (godzina zamknięcia przedszkola), nauczycielka zobowiązana jest do skontaktowania się telefonicznego z rodzicami dziecka.

 

 

§ 6

 

 

1.      Współpracę z rodzicami przedszkole organizuje wykorzystując następujące formy:

1)      Zebrania ogólne i zebrania grupowe – co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego

2)      Zajęcia otwarte – raz w miesiącu w kolejnej grupie wiekowej

3)      Grupowe spotkania integracyjne – wg harmonogramu zamieszczonego w Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

4)      Zebrania Rady Rodziców – co najmniej dwa razy w semestrze

5)      Kąciki grupowe dla rodziców

6)      Praca indywidualna – w zależności od szczegółowych potrzeb każdego wychowanka

7)      Udział rodziców w organizowaniu atrakcji dla dzieci takich jak: wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów, bibliotek i innych instytucji kulturalnych, pikniki, warsztaty edukacyjne, uroczystości okazjonalne itp.

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§ 7

 

 

1. Organami przedszkola są:

 

1) Dyrektor przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 

 

2. Kompetencje dyrektora przedszkola

 

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

1) Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o:

 

a)      przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc do 25 dzieci w oddziale,

b)      skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w § 18 pkt. 3 ust. 1,

c)      uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,

d)     nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego,

e)      kieruje awansem nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurą,

f)       wydaje decyzje zapewniające poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola,

g)      współdziała z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna

 

2) Dyrektor organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy oraz odpowiada za jego poziom dydaktyczny i wychowawczy a zatem:

 

a)      stwarza w miarę możliwości warunki organizacyjne i materialne dla realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych przedszkola,

b)      organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,

c)      powierza nauczycielom opiekę nad dziećmi,

d)     organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia wychowankom podtrzymywanie uczuć tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

e)      sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f)       organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym działań wspomagających,

g)      sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

h)      nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli,

i)        sporządza projekt arkusza organizacyjnego przedszkola, w tym tygodniowy plan pracy nauczycieli oraz układa ramowy rozkład dnia,

j)        przewodniczy Radzie Pedagogicznej czyli organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez radę, a także wstrzymuje wykonanie jej uchwał, jeśli są sprzeczne z prawem oświatowym (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej),

k)      ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

l)        organizuje powołanie Rady Rodziców i bierze w niej udział z głosem doradczym, opowiada za realizację uchwał rady rodziców,

m)    przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów przedszkola, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także kieruje ich realizacją,

n)      prowadzi nadzór pedagogiczny,

o)      realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji i zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,

p)      wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia,

q)      współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

r)       współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,

s)       odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

t)       zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć

u)      dopuszcza do użytku w każdym oddziale przedszkolnym program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli

v)      powołuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej i na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

3)      Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

c)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach dodatków motywacyjnych, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

d)     zapewniania wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

e)      opracowuje i realizuje plan finansowy przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej placówki oraz przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

f)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej placówki oraz przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

g)      sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

h)      organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu przedszkola,

i)        załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola,

j)        organizuje przegląd techniczny obiektu przedszkola oraz prac konserwacyjno-remontowych,

k)      organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola,

l)        administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

m)    zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

n)      określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

o)      tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,

p)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

q)      dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

r)       dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

§ 8

 

 Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  placówce.

2.      W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

4.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

6.      Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko: decyzje, wnioski i opinie w formie uchwał.

7.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.

8.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w §.. ust. .. pkt ..

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      pracę dyrektora po upływie 5-ciu lat, które przedstawia organowi nadzorującemu,

6)      powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w drodze konkursu nie wyłoni się kandydata.

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu do odpowiedniego organu.

12. Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

13. Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w księdze protokołów rad pedagogicznych.

 

§ 9

Kompetencje Rady Rodziców

 

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem kolegialnym przedszkola i  stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola.

2. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

4. Rada Rodziców wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

5. Rada Rodziców ma prawo do:

1)      opiniowania statutu przedszkola i wynoszonych do niego zmian,

2)      przedstawienia wniosków w sprawie rocznego programu rozwoju przedszkola,

3)      przedstawienia swojej opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

4)      wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego,

5)      występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 

6.      Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

7.      szkolnym.

8.      W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 6 przedstawicieli wybranych w jawnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola

9.      Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

10.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

11.  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin

12.  Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

13.  Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

14.  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

15.  Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

16.  Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor na wniosek Rady Rodziców.

17.  Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu.

 

§ 10

 

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz  sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

 

1.    Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2.    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3.    Uchwały organów przedszkola, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

4.    Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

5.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

6.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

7.    Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola,                   z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 10 niniejszego statutu.

 

 

§ 11

 

1      W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się                           ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)        dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.        W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.        Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.        Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.        Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 12

 

1.      Przedszkole jako jednostka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców. W okresie przerwy dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu.

3.      Na wniosek organu prowadzącego, przedszkole pełni dyżur wakacyjny, nie dłużej niż trzy tygodnie w danym roku szkolnym.

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 700-1700                 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 

Ramowy rozkład dnia

       7.00– 8.20 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawa ruchowa (grupy młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze)

       8.20– 8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej

10.00 – 10.30 Zabawy dowolne, czynności porządkowe

10.30 – 11.45 Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym. Spacery po najbliższej okolicy

11.45 – 12.00 Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 14.30 Odpoczynek poobiedni (grupy młodsze: dzieci 3 – 4 letnie), zabawy wyciszające. Zajęcia utrwalające wprowadzony materiał edukacyjny. Diagnozowanie rozwoju dziecka (grupy starsze: dzieci 5 – 6 letnie)

14.30 – 14.45 Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne

14.45 – 15.15 Podwieczorek

15.15 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Zajęcia w małych zespołach i indywidualne. [1]

 

5.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

6.      Oddziałem opiekuje się dwóch nauczycieli wychowawców.

  1. Przedszkole może przyjmować   studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a szkołą wyższą.
  2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

 

§ 13

 

1.        Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. 

2.         Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu  opinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych.

3.        W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1)   liczbę oddziałów;

2)   liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)   tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;

4)   czas pracy przedszkola oraz  poszczególnych oddziałów;

5)   liczbę pracowników ogółem,  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)    liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

7)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

8)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.             Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.                    Ze względów organizacyjnych dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci 3-4 letnich oraz 4-5 letnich.

5.             Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

6.             W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna, mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli                 do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

7.             Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin z zastrzeżeniem, że przedszkole otwierane jest o godzinie 7.00, a zamykane o godzinie 17.00.

8.             Przedszkole jest nieczynne:

1)      w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe,

2)      we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy,

3)      podczas letniej przerwy wakacyjnej, z wyjątkiem okresu pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego – na podstawie wniosku dyrektora i Rady Rodziców

 

 

§ 14

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

 

1.      Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustalane są przez organ prowadzący.

2.      Przedszkole pobiera opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu, obejmujące 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

3.      Dzienną stawkę ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców i kierownikiem gospodarczym (zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organ prowadzący).

4.      Ilość posiłków uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

  1. Za nieobecność dziecka rodzice otrzymują zwrot kosztów poniesionych za wyżywienie z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka,
  2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością,
  3. Z wyżywienia korzystają dzieci oraz personel przedszkola za odpłatnością,
  4. Opłaty za wyżywienie są wnoszone w dni ustalone przez dyrektora i kierownika gospodarczego, nie później niż do 15 każdego miesiąca (dwa dni w miesiącu).

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§ 15

 

1.      Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1)      Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2)      Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków z uwzględnieniem jego specyfiki rozwojowej i współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

3)      Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulaminami,

4)      Bezwzględnie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie wychowanków do momentu przekazania ich pod opiekę nauczycielce lub rodzicowi,

5)      Codzienne przekazuje informację o liczebności grupy i stanie zdrowia wychowanków nauczycielce przejmującej zmianę.

6)      Natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.

7)      Przewiduje niebezpieczne sytuacje i eliminuje ich przyczyny.

8)      Organizuje warunki w czasie zajęć i zabaw dzieci zapewniających optymalne bezpieczeństwo, koordynuje zachowania dzieci zarówno w sali jak i w ogrodzie.

9)      Zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwraca się o podanie celu pobytu, zawiadamia pracownika obsługi placówki o fakcie przebywania osób postronnych.

10)  Niezwłoczne zawiadamia dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

11)  Dokładnie zna regulaminy ((np. dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, wycieczek, korzystania z ogrodu przedszkolnego) i procedury, informuje i przypomina pracownikom obsługi ich treści.

 

2.      Zadania związane ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:

1)      Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymanie kontaktu z ich rodzicami i opiekunami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, form pomocy i włączenia ich w działalność przedszkola.

2)      Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie potrzeb, prowadzenie karty obserwacji dziecka.

3)      Organizowanie spotkań z rodzicami, zajęć otwartych i spotkań integracyjnych w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

4)      Bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach dziecka.

5)      Współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i w codziennej działalności placówki.

6)      Udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszeniu poziomu placówki.

7)      Ustalenie godziny dostępności dla rodziców w ilości 1 godzina tygodniowo na 1 etat nauczyciela.[2]

8)    Umożliwianie rodzicom korzystania z ich praw do:

a)      znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i rocznego planu pracy przedszkola, z którym są zapoznawani na pierwszym spotkaniu organizowanym przez dyrektora,

b)      znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są zapoznawani poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki oraz na zebraniach grupowych,

c)      decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego,

d)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka,

3.      Zadania związane z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

1)      Wybór programu wychowania przedszkolnego, zgodnego z aktualną podstawą programową i zaakceptowanego przez Radę Pedagogiczną. Przedstawienie go dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w oddziale przedszkolnym.

2)      Konstruowanie miesięcznych planów pracy odzwierciedlających założenia zawarte w realizowanym w danym oddziale programie wychowania przedszkolnego, zawierających sposoby realizacji oraz dostosowane do nich metody i formy pracy z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków. Miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela oddziału po konsultacji z koleżankami współpracującymi w grupie.

3)      Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć wychowania przedszkolnego.

4)      Organizowanie zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, w razie zawieszenia zajęć opiekuńczych w przedszkolu, w postaci informacji przekazywanych rodzicom drogą elektroniczną, zawierających treści edukacyjne oraz materiały pomocnicze.[3]

5)      Ciągłe samokształcenie i doskonalenie przez:

a)      udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych,

b)      udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych przez instytucje do tego uprawnione,

c)      czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

d)     wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć koleżeńskich,

e)      wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu.

6)      Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń.

7)      Kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej wychowanka.

8)      Kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych, dostarczanie treści, stosowanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem.

9)      Podejmowanie działań wychowawczo-dydaktycznych opierających się na stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka, przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-edukacyjne dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb, kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i porównaniu osiągniętych wyników ze stanem wyjściowym.

 

 

4.      Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

1)      Prowadzenie arkuszy rejestrujących obserwacje pedagogiczne mające na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,

2)      Prowadzenie arkuszy diagnozy w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

3)      Rejestrowanie istotnych sytuacji wychowawczych w dziennikach obserwacji dzieci.

4)      Organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem i dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku, obserwowanie postępów dziecka.

5.      Zadania nauczyciela związane z organizacją współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

1)      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

2)      Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

3)      Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

4)      Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania

5)      Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

           

§ 16

 

1.      Zadania logopedy:

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) Prezentowanie na zebraniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy logopedycznej prowadzonej z dziećmi (dwa razy w roku).

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 17

 

1.        W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

2.        Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

3.        Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)                      przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)                      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3)                      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4)                      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5)                      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6)   zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7)   udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

8)   złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.

4.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.

5.    Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

6.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 18

 

1.      Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.

2.      Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3.      Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się                i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych   działań na terenie grupy;

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

11) podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;

12) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                 i p.poż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola  lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 19

 

1.Pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

5) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

6) troski o ład, porządek i mienie przedszkolne.

 

Rozdział 7

 Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 20

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 

1)      życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)      bycia tym „kim jest”,

3)      wypowiadania bez obaw własnych przemyśleń, poglądów, przekonań,

4)      formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawem odpowiedź),

5)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

6)      wyboru towarzyszy zabawy,

7)      przebywania w spokojnej pogodnej atmosferze,

8)      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

9)      wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,

10)  nagradzania wysiłku,

11)  współdziałania z innymi,

12)  badania i eksperymentowania,

13)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

14)  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

15)  codziennego pobytu na świeżym powietrzu,

16)  korzystania z zajęć korekcyjnych, logopedycznych, jeżeli takiej pomocy potrzebuje,

17)  ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

18)  współpracy nauczyciel-dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

19)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

20)  wypoczynku, kiedy jest zmęczone,

21)  zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

22)  nauki regulowania własnych potrzeb.

 

 

2. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:

 

1)      przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania,

2)      stosowania się do przyjętych wewnątrzoddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

 

 

§ 21

 

1.      Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

2.      Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

3.      W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

4.      Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

6. Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków, jeżeli:

1)      jego pobyt w przedszkolu zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i dezorganizuje pracę w grupie, po wnikliwej obserwacji dziecka przez nauczycieli (dokumentacja), jak również po wyczerpaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 2

 

1.            Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

2.            Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

3.            Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

4.            Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

5.            Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

6.            Ostatnie zmiany w niniejszym Statucie zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26 sierpnia 2022r.

 

 [1] Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1/2023 z dnia 01.02. 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie

[2] Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie

[3] Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie

Pokaż informacje o artykule